Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

OP GROND VAN ARTIKEL 13 VAN EU-VERORDENING 2016/679

Met deze informatie, verstrekt in overeenstemming met artikel 13 van EU-Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de “GDPR” of “Verordening”), beschrijft Pharmathek S.r.l (hierna “Pharmathek” of de “Eigenaar “) de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers (hierna “belanghebbenden”) die toegang krijgen tot en een bezoek brengen aan de website www.pharmathek.com en garandeert dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, juistheid en transparantie, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR en met inachtneming van de volgende informatie.

Het informatieve verslag geldt alleen voor de hierboven vermelde website en niet voor andere links/websites die op de site aanwezig kunnen zijn, zoals de verwijzing naar facebook-, twitter-, linkedin- en youtubepagina’s, waarvoor de gebruikers wordt verzocht de respectieve informatieve verslagen te lezen die door de voor de verwerking verantwoordelijken worden verstrekt.

 

1. Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Pharmathek S.r.l met hoofdkantoor in Via E. Fermi, 43 37136 Verona (VR) e-mail info@pharmathek.com

 

2. Soorten verwerkte gegevens

 • Navigatiegegevens: tijdens de normale werking verwerven de computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van de site worden gebruikt, een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbende partijen, maar kan door de aard ervan, via verwerking en associatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI (Uniform Resource Identifier) van aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site en om de correcte werking ervan te controleren, anomalieën en/of misbruiken op te sporen, en worden onmiddellijk na verwerking gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site of derden: afgezien van deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten niet langer dan zeven dagen bewaard;
 • gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt door het formulier “Informatieaanvraag” in te vullen (naam, achternaam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer);
 • e-mailadres en andere persoonsgegevens in e-mailberichten en/of hun bijlagen, die naar de op de Site aangegeven adressen worden gestuurd, teneinde de verwerkingsactiviteiten uit te voeren die nodig zijn om op verzoeken van gebruikers te reageren;

 

3. Doel en rechtsgrondslag van de behandeling

Pharmathek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op:

 • om een specifiek verzoek van de gebruiker uit te voeren of om de gevraagde dienst (“Dienst”) te verlenen door het formulier “Informatieaanvraag”in te vullen;
 • feedback te geven op een specifiek verzoek van een gebruiker dat wordt verzonden naar de e-mailadressen en contactpersonen die op de Site zijn aangegeven;
 • de Nieuwsbrief en updates over inzichten en nieuws uit de sector te sturen;
 • het houden van enquêtes over klantentevredenheid (“Klantentevredenheid”) met betrekking tot de kwaliteit van de goederen en diensten van de Onderneming, in overeenstemming met een legitiem belang van de Onderneming;
 • commerciële mededelingen en reclame over de producten en diensten van de Vennootschap te verzenden of marktonderzoek uit te voeren (“Marketing”);
 • profileringsactiviteiten uit te voeren om uw gedrag, gewoonten en neiging tot consumptie te analyseren teneinde de door de Vennootschap aangeboden producten en diensten te verbeteren en aan uw verwachtingen te voldoen;
 • de gebruikerservaring op de websites van de onderneming te verbeteren;

De verwerking van gegevens voor marketing- en profileringsdoeleinden (en mogelijk voor de overdracht van gegevens aan derden) vindt plaats op basis van uw toestemming, zoals bepaald in art. 6 c.1 lett. a) van de GDPR.

Het verstrekken van gegevens is facultatief, maar de weigering om gegevens te verstrekken maakt het onmogelijk om de nieuwsbriefdienst te verkrijgen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit beleid zijn beschreven, tenzij wij u daarvan vooraf in kennis stellen en, waar nodig, uw toestemming verkrijgen.

 

4. Methoden van gegevensverwerking

De persoonsgegevens van de werknemers worden verwerkt door middel van archieven en papieren dragers of met behulp van computer- en telematicadragers, met inachtneming van hun vertrouwelijkheid.

 

5. Tijd voor gegevensopslag

In overeenstemming met de beginselen van de GDPR worden uw persoonsgegevens bewaard vanaf het moment dat ze zijn ontvangen/geactualiseerd, totdat uw toestemming is ingetrokken.

 

6. Mededeling en verspreiding van gegevens

De personen die kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, zijn:

 • personen die door Pharmathek gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken;
 • de leveranciers van de applicaties die worden gebruikt om de nieuwsbrieven te versturen;
 • ondernemingen verbonden met Pharmathek S.r.l.

Als de gebruiker verbinding maakt met de site via een actief Google-account, kan Google LCC aanvullende informatie over de gebruiker verkrijgen die niet kan worden beheerd door de gegevensbeheerder.

In geen geval zullen uw persoonsgegevens voor onwettige doeleinden worden meegedeeld, verspreid, doorgegeven of anderszins worden overgedragen aan derden, en in geen geval, zonder de betrokkenen naar behoren te informeren en hun toestemming te verkrijgen, indien zulks wettelijk vereist is.

Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan niet-EU-landen of internationale organisaties die geen passend beschermingsniveau garanderen, zoals erkend in artikel 45 GDPR, op basis van een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie.

In het geval dat dit noodzakelijk is voor de levering van diensten, zal de doorgifte van persoonsgegevens naar niet-EU-landen of internationale organisaties, waarvoor de Commissie geen besluit heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 45 GDPR, alleen plaatsvinden als het ontvangende land of de ontvangende organisatie passende garanties biedt overeenkomstig artikel 46 GDPR en op voorwaarde dat de betrokkenen afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen hebben . Bij ontstentenis van een besluit van de Commissie inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 GDPR of passende garanties overeenkomstig artikel 46 GDPR, met inbegrip van bindende bedrijfsvoorschriften, vindt de grensoverschrijdende doorgifte alleen plaats indien aan een van de voorwaarden van artikel 49 GDPR is voldaan.

 

7. Rechten van de belanghebbende

De belanghebbende kan aanspraak maken op de rechten, in de gevallen en binnen de grenzen waarin de verordeningen voorzien, overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22. Bij wijze van voorbeeld, elke belanghebbende partij kan:

 • Vragen om bevestiging van het al dan niet bestaan van uw persoonsgegevens (art. 15 par. 1);
 • informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt en, indien mogelijk, de bewaartermijn (art. 15, lid 1, onder a) en c));
 • de rectificatie en annulering van gegevens te verkrijgen (artikelen 16 en 17);
 • om de beperking van de behandeling te verkrijgen (art.18);
 • van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt en over elke rectificatie of annulering of beperking van de verwerking; (art. 19)
 • de gegevens overdraagbaar te maken, d.w.z. ze van een voor de verwerking verantwoordelijke te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en ze zonder belemmeringen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven (artikel 20)
 • geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot natuurlijke personen, met inbegrip van profilering, tegen te gaan (artikelen 21 en 22);
 • Indien de verwerking op toestemming berust, de mogelijkheid om die toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7, lid 3);
 • Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt, stelt de voor de verwerking verantwoordelijke de betrokkene zonder onnodige vertraging van de inbreuk in kennis (artikel 34);

Om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde rechten door de betrokkene en niet door onbevoegde derden worden uitgeoefend, kan de eigenaar verlangen dat de betrokkene alle voor dit doel noodzakelijke aanvullende informatie verstrekt.

 

8. Uitoefening van de rechten van de betrokkene

De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking, rechtstreeks of via een gemachtigde persoon, mondeling of door een e-mailbericht te sturen naar het volgende adres privacy@pharmathek.it Het verzoek wordt vrij en zonder formaliteiten geformuleerd door de belanghebbende, die recht heeft op een passend antwoord binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Om zijn rechten te doen gelden, kan de betrokkene zich laten bijstaan door instellingen, organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk waarvan de statutaire doelstellingen van algemeen belang zijn en die actief zijn op het gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en die hem daartoe een passend mandaat verlenen. De betrokkene kan ook worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon.

Om uw rechten te kennen, een klacht in te dienen en op de hoogte te blijven van de wetgeving inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan de betrokkene contact opnemen met de Garantiefaciliteit voor de bescherming van persoonsgegevens, door de website te raadplegen op http://www.garanteprivacy.it/.